Under några veckor kommer vi att berätta mer detaljerat vad affärsplanen säger och vilka mål som är kopplat till den.

 

Huvudrubrikerna i affärsplanen är:

 

 • Samordning och destinationsutveckling, denna veckas fördjupning.
 • Spår och leder
 • Hållbarhet – ekonomiskt, ekologiskt och socialt
 • Infrastruktur och kommunikation
 • Marknadsföring
 • Evenemang

Samordning och destinationsutveckling – Visit Hemavan Tärnaby ska:

Arbeta aktivt med de lokala företagen tillsammans med Hemavan Tärnaby Näringsförening

Det är en viktig åtgärd för att förstå behov, att visa på direkt nytta, förankra nya finansiella modeller, arbeta för en förflyttning framåt.

Destinationsbolaget driver processen framåt och underlättar för företagen att vara delaktig genom inkluderande,
transparens och tydlighet.

Representera destinationen

Vara en tydlig röst och med personlig närvaro, representera destinationen på samma sätt som vi gjort med de senaste åren i olika sammanhang. Hemavan Tärnaby behöver fortsatt en destinationsföreträdare som håller samman kärnverksamheten, aktivt jobbar nära styrelsen, det lokala näringslivet och kommunens turismansvarige samt är ansiktet utåt i olika sammanhang.

Skapa förutsättningar

Vara förutsättningsskapande och det tydliga stöd näringslivet behöver. Även en stark part till kommun, region Västerbotten, länsstyrelsen och övriga organisationer/ parter som är en del i besöksnäringsnätverket.

Mål 2019

 • Part i Region Västerbottens jobb med att ta fram en ledutvecklingsstrategi för Västerbotten
  – Marianne deltar aktivt i den arbetsgruppen.
 • Part i lokal grupp för ledutveckling I Hemavan Tärnaby, 2 avstämningar per år (kommun,
  länsstyrelse, HT Näringsförening och visit HT)
  – Marianne är Visit HTs representant.
 • Skapa eller medverka till minst 2 företagsträffar/år
  Ett brett företagsmöte tillsammans med Hemavan Tärnaby Näringsförening, möte kopplat
  till skoterfrågor, evenamangsåret och mervärde Hemavan Tärnaby. Under hösten bjuds bla.
  in till aktieägarträff med framtidsfokus.
 • Uppnå minst 500 000 kr i partnerskap under 2019 för att säkerställa en basfinansiering.
  Förfinar konceptet och jobbar med hur det kan kommuniceras under våren. Arbetet med
  partnersamtal är påbörjat, avtalsunderlag tas fram under juni. Sofi ansvarig för processen.
 • Driva projektet ”Det digitala steget” tillsammans med Region Västerbotten turism
  (stödfunktion till 20 företag samt tillför resurs till destinationsbolaget).
  Beslut inväntas i början av juni.