Destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31 fått beviljat medel från Region Västerbotten/Film i Västerbotten och Storumans kommun för att genomföra förstudien Inspelningsservice och Tv-produktion.

Projektets övergripande syfte: Skapa en ännu bredare förståelse för såväl de lokala förutsättningarna och samarbetsmöjligheterna som vad omvärlden efterfrågar. Föreslå vilka aktivitetter som skall genomföras under projekttiden. Ännu tydligare kunna förmedla varför projektet behövs för att kunna nå målen

Projektets mål: Skapa förutsättningar för att genomföra Tv-produktion och Inspelningsservice i Västerbotten.

Målgrupp: Näringsidkare inom länet som jobbar inom fältet rörlig bild som har en tydlig vision om att vilja vara en del av framtida film-, TV- och reklamproduktioner. Nätverk, organisationer och bolag inom besöks- och turistnäringen.

Projektets aktiviteter: Inventering av länets kompetens, branschorganisationer och nätverk samt, genom att lära sig av andra regioner som satsar på dessa branscher, undvika fallgropar och lägga energi och ekonomi på rätt saker. Förstudien skall även arbeta fram en hållbar finansieringsplan samt hitta rätt huvudman för projektet

Kontakt: Oskar Östergren 070-555 13 17