Resan mot en hållbarare destination började under våren 2016 som en del i projektet Innovativ turism i Lappland (INTILL). Arbetet med analysen leds av Dan Jonasson på uppdrag av Region Västerbotten med Visit Hemavan Tärnaby AB som samarbetspartner på plats. Till grund för hållbarhetsanalysen ligger en mall med kriterier från Global Sustainable Tourism Council (GSTC) som är avsedd för destinationer. Arbetet består av en omfattande faktainsamling från Storumans kommun, lokala företag & Länsstyrelsen som sedan poängsätts av Dan Jonasson, Region Västerbotten. slutrapport med förslag på 10-15 stycken åtgärdspunkter som sedan tillfaller destinationen och den rapporten beräknas vara klar någon gång under våren 2017.

Arbetet som har skett

Startskottet gick våren 2016 med 3 företagsbesök på destinationen för att undersöka deras individuella hållbarhetsläge. Företagen som besöktes har visat ett intresse för ämnet hållbarhet och fick därigenom en möjlighet att vara med i ett tidigt skede av hållbarhetsanalysen. Företagen var Visit Hemavan Tärnaby AB, Tärnaby Fjällhotell & Hemavans Fjällstation.

2017-01-19 var det dags för det stora Runda bordsmötet ledare var Dan Jonasson, Region Västerbotten Turism. som stöttar länets destinationer I det lokala hållbarhetsarbetet. Mötet var av tvärsektoriell karaktär, vilket innebär att representanter från olika nivåer i samhället resonerar i samma ämnen och hölls på Hemavans Fjällcenter. Syftet med mötet var att fastställa en utgångspunkt för kommande hållbarhetsutveckling inom destinationen. Representerade på mötet var näringslivet, Storumans kommun, Länsstyrelsen, Visit Hemavan Tärnaby, Ubmeje Tjeälddie och Region Västerbotten.

Några punkter som diskuterades var bl. a. avfallshantering, skoterkörning och strategiska dokument/policys som finns upprättade på kommunal- och företagsnivå. Samtalen ledde till mycket intressanta diskussioner om utvecklingen som varit och vad framtiden kommer kunna erbjuda.

Vi har kompletterat Runda Bordssamtalet med en företagsenkät. Enkäten gick ut till de första företag den 10/2-2017. Vår ambition var att samtliga företag som är aktiva inom någon typ av näring som möter våra besökare har fått ta del av den. Syftet med enkäten är att få fram en samlad bild av hur alla dessa företag upplever det befintliga hållbarhetsarbetet på destinationen.

Insamlingen av svaren i företagsenkäten avslutades i slutet i 24/2 och vi har nu sammanställt resultatet. Vi har totalt fått in 31 svar utav 100 stycken utskickade länkar. Vi vill passa på att tacka alla som tagit sig tid att svara på enkäten, svaren har gett oss en bra bild av hur ni som branschaktiva uppfattar läget på destinationen.

Enkäten är överlämnad till Dan Jonasson på Region Västerbotten turism den 28/2-2017.

Arbetet som kvarstår

Dan Jonasson, Region Västerbotten turism, kommer nu sammanföra resultat för det olika insamlingsmomenten och skapa en åtgärdslista. Syftet med listan är att ge oss en indikation på hur vi ligger till hållbarhetsmässigt och vad vi kan göra för att utveckla vårt hållbarhetsarbete i rätt riktning.