Under januari–februari ställde vi frågor om värdskap och hur företagen i vårt projektområde arbetar med det. Vi har fått in 31 svar vilket vi anser vara ett godkänt antal för att kunna se tendenser och mönster. Projektets kommunikatör Anki Berg sammanfattar resultatet så här:

– Värdskap engagerar men det är tydligt att verktygen saknas för hur man ska närma sig frågorna på djupet. Det stannar ofta vid allmänt prat om hur viktigt värdskapet är, men sällan fördjupar man sig och ställer frågor till sig själv och sin personal som ”vad hindrar mig från att leverera ett ännu bättre värdskap?”. Då måste man tänka till och rannsaka både sig själv och verksamheten. Det kan vara en bra fråga att utgå ifrån.

Projekt Bärkraft tar fasta på era åsikter och behov och utarbetar just nu olika stöd i frågor om värdskap. Konkreta tips och checklistor kommer att finnas på vår webb under våren.

Resultat:

• 80 % tycker att ett aktivt värdskapsarbete är mycket viktigt.
• 77 % uppger att all personal har deltagit i organiserade samtal om värdskap.
• 87 % reflekterar regelbundet över sitt värdskap.
• 77 % uppger att all personal är insatt i hur klagomål ska hanteras.
• 49 % har rutiner för hur ny personal introduceras i företagets värdskapsarbete.
• 67 % vill ha fler verktyg och modeller för hur man kan arbeta med värdskap.

Notera!
• En av fem anställda vet inte hur en missnöjd gäst ska bemötas.
• Över hälften av företagen har ingen rutin eller metod för hur ny personal ska skolas in företagets värdskapskultur.

Har du tankar om värdskap utifrån din verksamhets behov så hör gärna av dig till oss.